İlkiz Sokak 21/3 Çankaya/Ankara

Korumanın Temel Prensipleri

Korumanın Temel Prensipleri

KİŞİ KORUMA
1- Suikast, Suikastci Genel Bilgiler
2- Koruma Hukuku
3- Korumanın Temel Prensipleri
4- Öncü Çalışması
5- Temel Koruma Teknikleri
6- Yaya Koruma Teknikleri
7- Motorize Koruma Teknikleri

3.1. Korumanın Tanımı

Şahısların ve kuruluşların korunması işlevi öncelikli ihtiyaçlar arasına girmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak için mevcut koruma sistemini, geçici çözümlerle iyileştirmek yerine, kendi kuralları, prensipleri olan ve her an gelişen teknik cihaz ve modern ihbar kontrol sistemleriyle desteklenen, tek işi güvenlik olan eğitilmiş uzman personelden oluşan, yeni ve etkin güvenlik sistemini harekete geçirme zorunluluğu doğmuştur.

Koruma; Türkçe sözlük anlamı, önemli kişi, kurum veya tesisleri her türlü saldırılara karşı koruma işlemidir.

Geniş bir tanım olarak koruma; devlet güvenliği, toplum hayatı bakımından önem arz eden kişi ve tesislere yapılacak her türlü saldırı, eylemleri önlemek amacıyla yetkili kişiler tarafından, hukuka uygun olarak alınan güvenlik tedbirlerine denir (Karagöz s. 95)-

Kişi (yakın) koruma; önemli kişinin ikametgah ve işyeri ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı yada ani gelişen program veya seyahatlerinde, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere denir.

3.2. Korumanın Amacı

1- Önemli kişiyi bedensel bir zarardan ve hayatını tehlikeye sokacak; ölüm tehditleri, kaçırma, silahlı saldırı gibi durumlardan korumak,

2- Kendisini rahatsız edici ve utandırıcı sözlü saldırılarda bulunulmasını, elbiselerinin kirletilmesini, saldırganın teşhirde bulunmasını ve kişiyi toplum karşısında küçük düşürecek durumların oluşmasının önlenmek,

3- Önemli kişinin normal günlük işlerini aksatmadan güvenliğini sağlamak,

4- Korunan kişinin günlük hayat akışını kısıtlamadan güvenliğini sağlamak.

3.3. Koruma Görevinin Aşamaları

1.Daima beklenen muhtemel bir tehlike vardır. Bu ihtimali her zaman göz önünde bulundurup koruma düzenini buna göre kurmak gerekir.

2.Muhtemel tehlike anında önemli kişinin(V.I.P) zarar görmeden geçebileceği alternatif bir yol seçimi yapmak gereklidir.

3. Muhtemel bir tehlikeyi kaldırmak ve bertaraf etmek. Bunu yapabilmek için öncelikle tehlikenin ne olduğunu, zarar verme kabiliyetini, nereden, ne zaman ve nasıl gelebileceği ve ne tür silahlar kullanılabileceğinin analizi yapılmalıdır.

4. Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek. Önemli kişiye karşı yönelmiş olan mevcut bir saldırıyı ve saldırganları en uygun yöntemi kullanarak önemli kişiye ve başkalarına zarar vermeden savmak gerekir.

3.4. Kişisel Fiziki Güvenlik

Kendini tehlikede hisseden ve muhtemel bir saldırıya maruz kalacağını bilen kişilerin, kendilerinin ve mallarının etkin bir şekilde korunması ve güvenliklerinin sağlanması için kişisel fiziki ve teknolojik tedbirler almasına kişisel fiziki güvenlik denir. Bu tedbirler tehlikeleri, önceden algılayacak ve erken müdahale sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bina ve kişi koruma da bu teknolojik araç ve sistemlerden yararlanılır.

Geniş bilgi için; Güvenlik Sistem ve Cihazları Dersi ve Güvenlik Tedbirleri Dersinin ilgili konularına bakınız.

3.5. Kişi(Yakın) Koruma Düzenlerinde İş Bölümü 

Kişi koruma hizmetinde yürütülen görevlerin belli uzmanlık dallarına göre yürütülmesi gerekmektedir. Dünyada en büyük yakın koruma organizasyonları; yakın koruma ekibi, keşif istihbarat ekibi, öncü-eskort ekibi, karşı saldırı ekibi (CAT), keskin nişancı ekibi, eğitim ekibi, destek ekipleri olmak üzere yedi bölümden meydana gelmektedir.

Destek ekipleri ise bomba arama ve imha ekibi, ilk yardım ekibi, ulaşım-ikmal-bakım ekibi, can kurtarma ve sualtı ekibi, elektronik teknik dinleme ve karşı koyma ekibi, irtibat ve muhabere ekibi, protokol ekibi, olay yeri inceleme, araştırma ve istihbarat ekibidir.

3.6. Koruma Personeli Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinde kişi korumasında görevlendirilecek şahıslarda bulunması gereken ideal özellikler açık şekilde belirtilmiştir. Bunlar;

25-35 yaşlar arasında olanlar. Genç bir kişinin hareket kabiliyeti kadar yaşlı kimsenin tecrübe ve olgunluğuna ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.

Bedenen ve ruhen normal ölçüler üzerinde, fiziki zorluklara dayanma kapasitesine sahip, herhangi bir sağlık problemi olmayan kişiler.

Korunacak kişinin hayatı ve fiziki güvenliği söz konusu olduğunda önemli kişinin güvenliği için çalışacak ve hayatta kalabilecek şekilde kendini geliştirenler.

Belirli bir eğitim ve kültür seviyesinde, ayrıca ikili ilişkileri iyi olan şahıslar.

Görev bilincine sahip, disiplinli ve ketum kişilerden olmalıdır.

3.7. Koruma Ekipleri

Koruma ekipleri korunacak kişinin konumuna göre basit olarak şekillendirilebileceği en geniş şekilde de kurulabilmektedir. Kapsamlı bir koruma düzeni şu ekiplerden oluşmaktadır.

1. Yakın Koruma Ekibi, 2. Keşif İstihbarat Ekibi, 3. Öncü-Eskort Ekibi, 4. Karşı Saldırı Ekibi (CAT), 5. Keskin Nişancı Ekibi, 6. Destek Ekipleri, 7. Eğitim Ekibi

Destek Ekipleri ise şu şekilde sıralanmaktadır. 1.Bomba Arama ve İmha Ekibi, 2.İlk Yardım Ekibi, 3.Ulaşım-İkmal ve Bakım Ekibi, 4.Cankurtarma ve Sualtı Ekibi, 5.Elektronik Teknik Dinleme ve Karşıkoyma Ekibi, 6.İrtibat ve Muhabere Ekibi, 7.Protokol Ekibi, 8.Olay Yeri İnceleme, Araştırma ve İstihbarat Ekibi)

3.8. Yakın Koruma Ekibinin Yapılanması

Koruma personelinin amacı; önemli kişiye gelebilecek zararları engellemek ve hayatını tehlikeye sokabilecek durumlardan uzak tutmak, rahatsız edici durumlardan korumaktır. Personel yapısı bu görevi eksiksiz yürütebilecek şekilde oluşturulmalı, unvanlar ve yürütecekleri görevleri de birbirine müdahale etmeyecek şekilde tanımlanmalıdır.

Yakın koruma ekibi, kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapan ekiptir. Ekibi oluşturan görevliler şu şekildedir; koruma amiri, ekip emiri(şefi), koruma görevlileri, sürücüler (makam ve ekip sürücüsü).

3.9. Koruma Amiri

a) Koruma amirinin özellikleri

 1. Ekibini her türlü durumda yönlendirebilecek ve ikna edebilecek bir liderlik vasfına sahip olmalıdır.
 2. Emri altında çalışan personel ile en verimli hizmeti üretebilecek bir yöneticilik sergilemelidir.
 3. Kendisine tevdi edilen koruma görevini planlı ve sistemli çalışarak eksiksiz yerine getirmelidir.
 4. Konusunda uzman olan bir korumacı olmalıdır.
 5. Gelişen olaylara karşı olayı en kısa sürede tanımlayıp, en uygun çözüm yolunu üretebilmelidir. Yapılabilecek saldırılar anlık gelişeceğinden savunma hattını da anlık karar ile oluşturmalıdır.
 6. Personelini kabiliyetleri ve özel hayatları yönünden çok iyi tanımalı, görevlendirme yaparken bu bilgileri kullanmalıdır.
 7. Ekibinin birlik ve beraberliğini sağlayabilecek bir otorite tesis etmelidir.
 8. Görevi gereği irtibatlı olması gereken taraflarla iyi bir sosyal ilişki kurmalıdır.
 9. Yeni koruma teknikleri geliştirebilecek kadar yenilikçi ve işini seven biri olmalıdır.
 10. Görev esnasında oluşan olumsuzluklardan ders çıkartıp, gerekli değişiklikleri yapabilmelidir.
 11. Görev yaptığı şehirdeki ve özellikle günlük güzergahlar üzerinde bulunan tüm ana ve yan yolları, hastaneleri, kolluk kuvvetlerini ve önemli olan diğer mevki, kurum ve kuruluşları bilmelidir. Buraların giriş ve çıkış kapıları hakkında önceden bilgi sahibi olmalıdır.

b) Koruma amirinin görevleri

 1. Koruma ekibinin planlanması, idare edilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
 2. Görevlendirme planı yaparken personelin; kabiliyetini, tecrübesini, davranışını, bilgisini, hal ve tavrını göz önünde bulundurmalıdır.
 3. Korunan kişinin özel kalem müdürü veya sekreteri ile irtibatta bulunup, programlar hakkında bilginin zamanında verilmesini sağlamalıdır.
 4. Göreve sevk edilen koruma ekibinin görevini eksiksiz yapmasından sorumludur.
 5. Bir olay halinde nasıl hareket edileceğine dair koruma konusunda diğer birimlere bilgi vermelidir.
 6. Gidilecek yer ile ilgili öncü çalışması yaptırır.
 7. Korunan kişiye yönelik tehdit unsuru taşıyan istihbari bilgilerin ilgili ünitelerden elde edilmesini ve ekibe aktarılmasını sağlar.
 8. Korunan kişi ile irtibatta olur ve gerektiğinde güvenlik brifingi verir, güvenliğin önemini açıklar.
 9. Koruma personeli arasında hiçbir şekilde ayrıcalık yapmaz.
 10. VİP aracının sağ önünde oturur. Görevde olan tüm ekiplerle irtibattadır.
 11. Koruma Amiri ; Tim amiri, Keşif Tim amiri ve C.A.T. Timi amiri ile görevin niteliğine göre taktiksel değerlendirme yapar.
 12. Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır. (Solak bir koruma amiri solunda yer alabilir)
 13. Yakın Koruma Ekibinde kullanılan her türlü malzeme ve teçhizattan birinci derece sorumludur. (Araçlar, silahlar, telsiz v.b yardımcı malzemeler)
 14. Yakın koruma ile ilgili gelişen ve değişen taktik ve teknolojiyi takip ederek, kendi görevine uyarlamalıdır.
 15. Oluşabilecek ihtiyaçlara göre personeli için mutat aralıklarla atış ve taktik kurs planlaması yapar.
 16. Protokol ve görgü kurallarını çok iyi bilmelidir.
 17. Yakın koruma ile ilgili mevzuata hakim olmalı, yetki ve sorumluluklarının sınırını bilmeli ve ekibini buna göre eğitmelidir.

3.10. Ekip Amiri

a) Ekip amirinin özellikleri

 1. Koruma amiri olmadığı durumlarda onun yerine görev yapabilecek konum ve hazırlıkta olmalıdır.
 2. Koruma amirinin sahip olması gereken tüm özelliklere sahip olmalıdır.

b) Ekip amirinin görevleri

 1. Koruma ekibine, koruma amirinden aldığı taktik ve talimatları verir.
 2. Yakın koruma ekibinden, koruma amirine karşı sorumludur.
 3. Harekat Değerlendirme Merkezi ve görevli diğer ekiplerle devamlı irtibattadır. Koruma aracının sağ önünde oturur.
 4. Koruma ekibini denetler, oluşumu kontrol ederek açıkları diğer elemanları uyararak kapatır, kalabalık koruma organizasyonlarında oluşumun dışında yer alır. Beş kişilik bir organizasyonda, korunanın solunda ilerler.
 5. Koruma amirinin bulunmadığı zamanlarda onun görevini üstlenir.
 6. Koruma amirine taktiksel durumlar hakkında bilgiler verir.
 7. Koruma amirine yada vekiline görevin icrası hakkında bilgi verir.
 8. Korumaların görevlere sevklerini düzenler.
 9. Günlük koruma programlarını hazırlar.
 10. Kendi vardiyasındaki personelin disiplininden sorumludur.
 11. Harekat ve değerlendirme merkezinde bulunan kayıt defterinin tutulmasını denetler.

3.11. Koruma Görevlileri

a) Koruma görevlisi ve özellikleri

 1. Önemli kişiyi her türlü tehlikelerden koruyabilecek fiziki kondisyonu yüksek, ani karar verebilme yeteneğine sahip, yakın koruma ile ilgili her türlü plan ve programı uygulama yeteneğine sahip olmalıdır. 
 2. Yakın koruma hususunda deneyim sahibi olmalı, görevini sevmelidir.
 3. Protokol ve görgü kurallarını çok iyi bilmelidir.
 4. Tahrip, sabotaj ve aramalarda bilgili olmalıdır. Özellikle öncü istihbarat ekibinde bulunan personelin şahıs, bina, arazi, orman, mağara, mesken, mahal ve kırsal yerleşim alanlarının aranmasında uzman olması gerekir.
 5. İlk yardım bilgisi olmalıdır.
 6. Yarı otomatik ve tam otomatik bütün silahları çok iyi kullanmalı ve atışları isabetli olmalıdır.
 7. Meydana gelebilecek tehlikeleri paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla bertaraf edebilmelidir.
 8. Görevini icra ederken utandırıcı ve küçük düşürücü hareketlerden kaçınmalıdır.
 9. Koruma personeli özel yaşantısına dikkat ederek, kendisinden dolayı önemli kişiye zarar gelmesine neden olmamalıdır.
 10. Üstlerine karşı itaat ve disiplin anlayışı içerisinde görev yapmalıdır.
 11. Dayanışma ve işbirliği içinde olmalıdır.
 12. Yakın savunma tekniklerini uygulayabilecek kabiliyette olmalıdır.

b) Koruma görevlisinin görevleri

 1. Yakın koruma ekibi içerisinde kendisine verilen görevleri eksiksiz yerine getirmelidir.
 2. Görevi ile ilgili yetki ve sorumluluklarının sınırını bilmelidir.
 3. Görevle ilgili olarak teşhis ettiği konuları usulüne göre ilgililere rapor etmelidir.
 4. Yakın koruma konusunda gerekli bütün eğitimleri almış olmadır.
 5. Her türlü haberleşme, ulaştırma vasıtalarını ve kendisine zimmetlenen tüm teçhizatı iyi tanımalı ve kullanabilme kabiliyetine sahip olmalıdır.
 6. Göreve götürülen teçhizatın tam ve eksiksiz olmasına dikkat etmelidirler. Belirli aralıklarla bakımlarını yapmalı/yaptırmalıdır.
 7. Ani tehlikelere karşı savunma refleksleri iyi olmalıdır.


3.12. Sürücüler

Yakın koruma hizmetlerinde oluşan en büyük hatalardan birisi de önemli kişinin sürücüsünün koruma görevlilerinden birisi olmayışıdır. Araç sürücüleri koruma konusunda gerekli eğitim almadıklarından, koruma kuvvetlerinin teknik ve taktiklerini bilememekte ve herhangi bir olay anında koruma görevlilerinin işini zora sokabilmektedirler. Koruma görevlileri ile araç sürücüsünün uyumlu çalışması yürütülen hizmette oluşabilecek sorunları en aza indirecektir.    

a) Sürücülerin özellikleri      

 1. Araç sürücüsü mutlaka gerekli yakın koruma eğitimi almış olan personel arasından seçilmelidir.
 2. Koruma sürücülüğü ve ileri derece sürücü eğitimi almış olmalıdır.
 3. Fiziksel ve psikolojik olarak yakın koruma hizmeti yürütebilecek bir yapıya sahip olmalıdır.
 4. Yakın koruma görevlilerinin sahip olması gereken diğer bütün özelliklere asgari düzeyde sahip olmalıdır.

b) Sürücülerin görevleri

 1. Sürücü aracına ait bütün özellikleri ve kullanım şekillerini çok iyi bilmeli ve mutat aralıklarla kullanarak aktif olup olmadığını tecrübe etmelidir.
 2. Sürücü aracını her durumda her an hareket edecek şekilde hazır bulundurmalıdır.
 3. Programlanan kalkış saatinden 30 dakika önce aracını hazır bulundurmalı, hareket saatinden 15 dakika öncede aracın motorunu çalıştırmalı, korunan kişinin gideceği yere ulaştığı yönünde bilgi gelinceye kadar kapıdan ayrılmamalı ve aracı çalışır vaziyette bulundurmalıdır.
 4. Araç içerisindeki aksesuarları kullanılır vaziyette tutmalı, eksiklikleri gidermelidir.
 5. Aracın servis bakımlarını ve diğer mutat bakımlarını zamanını geçirmeden yaptırmalıdır.
 6. Koruma görevlileri gibi bütün haberleşme cihazlarını ve silahları kullanabilmelidir. Araç telsizi ve sirenlerinin çalışır durumda olmalarını sağlamalıdır.
 7. Görev yaptığı şehirdeki ve özellikle günlük güzergahlar üzerinde bulunan tüm ana ve yan yolları, hastaneleri, kolluk kuvvetlerini ve önemli olan diğer mevki, kurum ve kuruluşları bilmelidir. Buraların giriş ve çıkış kapıları hakkında önceden bilgi sahibi olmalıdır.
 8. Bilinen ve muhtemel güzergahlarda araba kullanmış olmalı ve yol üstündeki işaretleri, binaların geceleri değişik göründüklerini bilmelidir.
 9. Tüm acil durum teçhizatının yerinde bulunduğunun ve çalışır durumda olduğunun kontrolünü yapmış olmalıdır. Bütün kapıları kontrol etmeli ve otomatik kilitleri denemelidir.
 10. Aracına ait ruhsat ve kayıt defterinin yerinde olduğundan emin olunmalı, araç ile ilgili gerekli resmi işlemler takip edilmelidir.
 11. Araçlar kullanılmadığı zaman güvenli bir garajda bulundurulmalı, anahtarları kilitli dolapta muhafaza edilmeli, bir yedeği harekat değerlendirme merkezinde bulundurulmalıdır.
 12. Sürücü görev anında telsizini açık tutmalı ve bekleme anında sürekli dinlemede kalmalıdır.

3.13. Koruma Hizmetleri İle İlgili Önemli Bilgiler

 1. Suikastların engellenmesi için yapılan tüm çalışmalar neticesinde %100 bir korumanın yapılamayacağı bilinmelidir. Dünya üzerinde kaydedilen tüm teknolojik gelişmeler, terör örgütlerinin ve diğer suçluların işlerini kolaylaştırmakta, yeni saldırı metotları geliştirebilmektedirler. Yakın koruma görevi yürüten kurum ve kişiler de yeni gelişmeleri zamanında ve yerinde tespit etmeli ve savunma taktiklerine uyarlamalıdırlar.
 2. Önemli kişi veya kuruluşun yöneticisi sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için iyi bir güvenlik sistemi oluşturması gerektiğinin bilincinde olmalıdır.
 3. Güvenlik görevlileri konularında uzman, günün teknolojilerine ve tehlikelerine karşı duyarlı, kendilerini yenileyebilen ve güvenlik teknolojilerini kullanabilen kişiler olmalıdır.
 4. Muhtemel tehditlere doğrudan maruz kalmanın ve başkalarının canını ve malını koruma işleminin amatörce yapılacak bir iş olmadığının önemli kişi ve korumalar tarafından iyi idrak edilmesi gerekir.
 5. Güvenlik angarya ve tali bir görev olarak algılanmamalı, nasıl olsa bir şey olmaz mantığından kaçınılmalı, kesin bir saldırının olabileceği düşünülerek koruma düzeni oluşturulmalıdır.
 6. Güvenlik görevlisi kendine güvenen, her türlü eyleme karşı koyabilecek senaryoya hazır olmalıdır.
 7. Tesis koruma hizmetlerinde kişisel inisiyatifleri ikinci planda tutarak, teknolojik güvenliğin sağlanmasına olanak sağlanmalıdır.
 8. İletişim ve haberleşme ağı kullanıma devamlı açık olmalıdır. Kontrol noktaları süzgeç görevini yapmalı, riskleri elemelidir.
 9. Etkin korumanın maliyeti çok yüksek olabilir ancak zaruret durumlarında gereklidir. Eksik yapılan koruma işlemi, telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
 10. Güvenlik kurallarına tüm personelin riayet etmesi gerekir. İstisnalara yer yoktur. Her kişi ve kuruluşun güvenliği kendi özel şartları içerisinde değerlendirilmelidir.
 11. Önemli kişiyi koruma çeşitleri Özel Koruma, Yakın Koruma, İşyeri Koruma, Konut Koruma ve Çağrı Üzerine Koruma olarak birinci bölümde bahsedilmiştir.

3.14. Temel Koruma Prensipleri

 1. Koruma sistemi, önemli kişiyi her türlü zarar ve olası tehlikelerden uzak tutacak, bedensel zararlardan koruyacak, muhtemel saldırı sonucu oluşacak zararları engelleyecek ve bertaraf edebilecek kabiliyete sahip olmalıdır.
 2. Koruma sistemi korunacak kişinin siyasi, ekonomik ve sosyal konumuna göre belirlenmelidir.
 3. Oluşturulacak koruma sistemi ani gelişmelere karşı uyarlanabilecek esneklikte olmalıdır. Korunan kişinin konumu, günlük programı, yol güzergahı ve ziyaret edilen yerlere göre alternatif koruma sistemleri oluşturulmalı ve ihtiyaç olduğunda bu alternatif sistem uygulamaya konulmalıdır. Bütün personel normal ve alternatif planları bilmeli ve hazırlıklı olmalıdır.
 4. Koruma görevinde gerekli olabilecek araç ve teçhizat her an kullanılabilecek şekilde sağlam ve hazır bulundurulmalıdır.
 5. Koruma planları, yetkililer dışında hiç kimse tarafından değiştirilmemeli ve planın uygulanmasına müdahale edilmemelidir.
 6. Önemli kişi, ailesi ve özel kalem personeli hazırlanan koruma planı ile ilgili olarak bilgilendirilmeli, oluşabilecek görüş ve düşünceler çerçevesinde yeni değişiklikler yapılmalıdır.
 7. Önemli kişi genel koruma prensipleri hakkında bilgilendirilerek, koruma görevlilerinin yürüttükleri hizmetlere yardımcı olması gerektiği anlatılmalıdır.
 8. Koruma görevlileri işlerini yaparken, korunacak kişinin çalışmalarını engellememeli ve hareketlerini kısıtlamamalıdır. Koruma görevlileri korunan kişinin günlük çalışmalarına kendilerini adapte etmeli ve buna göre çalışmalıdırlar.
 9. Koruma görevi, korunacak kişinin resmi görevini, özel hayatını ve ilişkilerini etkilemeden sürdürülmelidir
 10. Önemli kişiyi faaliyetleri sırasında utandırmamak, gülünç duruma düşürmemek için koruma görevlilerinin özel itina göstermeleri gerekmektedir.
 11. Önemli kişiyi rahatsız edici/utandırıcı durumlara karşı (hakaret edilmesi, yumurta, domates atılması) önlem alınmalı, savunma yöntemi geliştirilmelidir.
 12. Önemli kişinin kariyer ve saygınlığının koruması gerekmektedir.
 13. Önemli kişinin programında meydana gelen ani değişikliklerden bütün personel zaman kaybetmeden bilgilendirilmeli ve yapılacak yeni plandan haberdar edilmelidirler.
 14. Koruma sürekli yapılmalı, hiçbir nedenden dolayı ara verilmemelidir. Duruma göre uygulanan koruma yöntemi yoğunlaştırılıp, hafifletilebilir ama tamamen kaldırılmamalıdır.
 15. Yakın koruma hizmetlerinde ateşli silah kullanmak, önemli kişiyi korumak için son çare olmalıdır.
 16. Yakın korumada ekip çalışması önemlidir, şahsi hareketlerden kaçınılmalıdır.
 17. Koruma ekibi önceden belirlenmeli, önemli kişi ve korumalar birbirlerini iyi tanımalıdırlar.
 18. Yakın koruma ekibinde bulunan bütün elemanlar kendi görevlerinin en iyi şekilde yapabilmeli, diğerlerinin görevlerine müdahale etmemelidir.
 19. Koruma düzeni, güvensiz alanda iken korunan kişinin pozisyonuna ve dış etmenlere göre kurulmalıdır. Kalabalık bölgelerde daha yakın mesafeli bir koruma düzeni gerekir, yoğunluğun az olduğu durumlarda ise koruma düzeni daha mesafelidir.
 20. Görevle ilgili konularda telefon/telsizle kodlu konuşmaya dikkat edilmelidir. Personele isimle hitap edilmemeli, gereksiz muhabereden kaçınılmalıdır.
 21. Keşif ve istihbarat çalışması yapılarak, önemli kişinin tehlikeye uğramadan gideceği en kısa ve en güvenli güzergah seçilmelidir. Güzergahta herhangi bir tehlike varsa, tehlikeyi önlemek için diğer birimlerle irtibata geçilmelidir.
 22. Kalabalıkta bulunan veya yaklaşan insanların ellerine ve yüz ifadelerine dikkat edilmelidir.
 23. Koruma görevlisi hareketlerini engellemeyen kıyafet giymeli, rahat davranmalı ve elleri daima boş kalmalıdır.           
 24. Tam bir koruma mümkün değildir. Bu nedenle koruma görevlileri her türlü faaliyet ve davranışları kontrol etmek zorundadır.
 25. Yalnız başına yapılan korumada hiçbir zaman sağlıklı sonuçlar alınmadığını koruma elemanları iyi bilmelidir. İhtiyaç duyulabilecek diğer birimlerle, kurum ve kuruluşlarla irtibatlı olunmalıdır.

3.15. Korumada Karşılaşılan Sorunlar

1- Kazalar: Meydana gelebilecek her türlü kazaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Mesela, kornan kişinin gezeceği binalar önceden her türlü çöküntü ve çürükler açısından kontrol edilmelidir.

2- Ev veya çalışma yerlerindeki eşyalar: Binalardaki eşyalar da iyice gözden geçirilmeli, antika niteliğindeki sandalye veya koltuklara oturulduğunda kırılabileceği unutulmamalıdır.

3- Mektup ve Hediyeler: Gelen mektup ve hediyelerin kontrol edileceği bir özel oda seçilmeli ve gerekli kontroller bu odada yapılmalıdır.

4- Şahsi Tutuklular: Sportif faaliyetlere özel ilgisi olan korunan kişinin diğer şahıslardan korunması gerekir. Mesela, av meraklısı olan korunan kişi yanlışlıkla kendini vurabileceği gibi başkaları tarafından da vurulabilir.

5- Dengesiz Kişiler: Akıl hastası olan veya dengesiz hareketleri olan örgütsüz kişi veya kalabalıkların nasıl davranacakları ve ne tür olay çıkaracakları belli olmaz. Bu kişileri iyi tespit edip, kontrol altında tutmak gerekmektedir.

6- Seyirciler ve Dinleyiciler: Bu tür kalabalıklar kontrolsüz bırakılmamalı, her ne kadar üst seviye seyirciler de olsa aralarına sızmalar olabileceği düşünülerek yakın koruma ekibinden görevliler yerleştirilmelidir.

7- Yıkıcı Faaliyetler: Görev yapılan bölgede illegal faaliyet gösteren ve eylem yapan örgütlere karşı savunma tedbiri alınmalı, yerel güçlerle işbirliği yapılmalı.

8- Destek Personel: Korunan kişinin ev ve işyerinde çalışan garson, hizmetçi, şoför, bahçıvan gibi personel çok iyi seçilmeli ve görev yaptıkları süre içerisinde daima kontrol altında tutulmalıdır.

9- Eksik Planlar: Alınması gereken tedbirler uygulandığında aksaklıklar ortaya çıkıyorsa plan eksiktir. Eksiklikler tespit edilip, telafi yolu araştırılmalıdır.

3.16. Korumada Kullanılan Malzemeler

a) Haberleşme malzemeleri; el, oto ve sabit telsiz, mobil ve uydu telefonu, zil sistemi, megafonlar, düdük…

b) Arama ve inceleme cihazları; el ve kapı detektörü, x ray cihazı, masa üstü metal dedektörler, patlayıcı madde koklama dedektörü, elektrik tarama ve telefon test cihazları, dinleme cihazları, adaptörlü fenerler, ayna çeşitleri, muhtelif el aletleri….

c) Yardımcı silahlar; tabanca ve uzun namlulu silahlar, tüfekler, bıçaklar vb.

d) Koruyucu giyim; kurşun geçirmez yelekler ve elbiseler, yağmurluklar, şemsiyeler vb…

e) Araçlar; tam donanımlı makam otosu, koruma ekibinin kullanacakları diğer özellikli araçlar, arazi vitesli araçlar, ambulanslar, eskort motosikletler, kamyon veya kamyonet, özel uçak ve helikopterler vb.

f) Fiziki emniyet malzemeleri; kapalı devre televizyonlar, yangın ihbar sistemi, alarm sistemleri, aydınlatma sistemleri ve diğer fiziki tedbirler.

g) Korunan araç donanımları; seyyar oksijenli tüp, ilk yardım çantası, araç tamir çantası, yangın söndürme cihazları, levye ve kancalı aletler, portatif projektörler, ilk yardım battaniyeleri, ip, urgan, halat, zincir, çekme halatı, kapı mandal ve sürgülerinin kesen aletler, koruyucu başlıkları, yedek piller, el fenerleri, koruyucu elbiseler, silah, cephane, göz yaşartıcı bomba ve el bombası.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: